Tietoja

TEKSTIILIKIERRÄTTÄJÄT RY on ympäristömyötäinen yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan vähentämään sekajätteeksi päätyvän tekstiilijätteen määrää erityisesti Varpaisjärvi-Lapinlahti -alueella.


YHTEYSTIEDOT


040 965 1719

tekstiilikierrattajatry@gmail.com
tai info@tekstiilikierrattajat.fi
Kauppatie 15, 73200 VARPAISJÄRVI

www.tekstiilikierrattajat.fi
www.facebook.com/TekstiilikierrattajatRy


sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

Lajittelupiste suljettu poikkeuksellisesti maanantaina 29.4.,
  
avoinna 30.4. tiistaina 11-15 avoimien ovien merkeissä! 

Sään salliessa pihakirppis ja arpajaiset.
 Kannattaa myös kurkata naapuriin, jossa on Mirkan Mekkokaupan kesäkauden avajaiset! 

Tervetuloa!

sunnuntai 21. huhtikuuta 2013

Mukavat Hyvän Mielen Messut, kiitokset järjestäjille sekä Arjalle, Annille, Hennalle, Hannalle ja Eijalle!

Nappikilpailun nappien lukumäärä oli 150, lähin arvaus oli 121 nappia. Voittajalle on toimitettu tmi Ompelimo Eija Pitkäsen lahjoittama palkinto.

Ensi vuonna uudestaan!

lauantai 20. huhtikuuta 2013

Hyvän Mielen Messut Lapinlahden lukiolla 
21.4. sunnuntaina klo 11.00-15.00. 
Kirpputori, kahvio ja arpajaiset. Vaatemaailman muotinäytökset 
klo 12.00 ja 14.00.
Järjestäjä Suomen UN Women, Lapinlahden paikallistoimikunta.

Paikalla myös Tekstiilikierrättäjät! 
Tervemenoa!

tiistai 9. huhtikuuta 2013

Huhtikuussa emme vastaanota tekstiiliä, pyrimme lajittelemaan entisiä pussukoita :)

Lajittelupiste avoinna maanantaisin 9-14,tervetuloa! 

Materiaalihinnastomme: 

vaatteet 3-4,-/kg
kodintekstiilit 3-4,-/kg
esilajiteltu materiaali jäsenille 2,-/kg, ei-jäsen 3,-/kg
napit, vetoketjut yms. 3,-/kg

pikkuvikaiset vaatteet ilmaiseksi

Jäsenkamppanjan jäsenetu voimassa vuoden loppuun. 


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 4.5.2013 klo 12 lajittelupisteellä, tervetuloa!

torstai 4. huhtikuuta 2013

Tekstiilikierrättäjien jäsenkampanja alkaa!


Kampanja kestää huhti-toukokuun ajan. Jäsenetuna uusille jäsenille 10kg tekstiiliä (vaatteet, kodintekstiilit, materiaalit),"vanha" jäsen, tuodessasi ystäväsi/tuttavasi jäseneksi, saat saman edun!

Jäseneksi liittyminen on helppoa: ilmoita sähköpostiimme (tekstiilikierrattajatry@gmail.com)yhteystietosi, laitamme sinulle viitteen ja tilinumeromme jäsenmaksun maksamista varten. Voit myös käydä paikan päällä lajittelupisteellä hakemassa viitteellisen pankkisiirron tai maksaa jäsenmaksun käteisellä. Kannatusjäsenen maksun suuruus vuonna 2013 on 20€, varsinaisen jäsenen 15€.


Yhdistyksen kevätkokous on 4.5. klo 12 lajittelupisteellä Kauppatie 41, tervetuloa uudet ja "vanhat" jäsenet!


Tervetuloa toimimaan!
Mattoihanuus t-paidoista leikatuista kuteista :)


Tekstiilikierrättäjät ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tekstiilikierrättäjät ry ja sen kotipaikka on Lapinlahti.


 1. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta kestävästä elämäntavasta, tekstiilijätteen kierrättämisen keinoista ja käyttömahdollisuuksista. Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään kuntalaisten yhteishenkeä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Yhdistys pyrkii myös lisäämään kuntalaisten yhteistyötä, omatoimisuutta, Lapinlahti-Varpaisjärvi-alueen elinkelpoisuutta sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Toiminnassaan yhdistys on sekä poliittisesti että uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, talkoita ja kaikille avoimia kylätapahtumia
 • ylläpitämällä tekstiilien kierrätys- ja lajittelupistettä: tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi taloudellista hyötyä tai voittoa tavoittelematta välittää kierrätettäviä tekstiilejä kuntalaisille
 • tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista yhdistyslain 5§:ssä mainittua elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi osoittaa työtä valtion työllistämisvelvoitteen omaaville kuntalaisille tai muille työvoimaviranomaisten osoittamille henkilöille ja edesauttaa tällä tavoin kuntalaisten hyvinvointia.


 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö ja rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.


 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua pidettävä kevätkokous ja ennen marraskuun loppua pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi yhdistyksen kokouksissa. Aloitteet on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisena yhdistyksen hallitukselle.


 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.


 1. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Syyskokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimintakaudelle
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.